Management Team

HIGHLY QUALIFIED STAFFS

RAJAN DHITAL

RAJAN DHITAL

CEO
MANJU K. SHRESTHA

MANJU K. SHRESTHA

ADMIN & HR MANAGER
Sharad Sharada

Sharad Sharada

PROJECT LEAD
DINESH THAPA

DINESH THAPA

FINANCIAL CONSULTANT
BIKASH POUDEL

BIKASH POUDEL

POWER HOUSE IN-CHARGE
JANAK SHRESTHA

JANAK SHRESTHA

EM OPERATION IN-CHARGE
ANIL CHAUDHARY

ANIL CHAUDHARY

FINANCE OFFICER
RITA KARKI

RITA KARKI

ACCOUNT EXECUTIVE
ASMITA ADHIKARI

ASMITA ADHIKARI

ADMIN OFFICER
AYUSH RAJAK

AYUSH RAJAK

ADMIN ASSISTANT
SITA SHRESTHA (KC)

SITA SHRESTHA (KC)

OFFICE ASSISTANT
PRABESH SHRESTHA

PRABESH SHRESTHA

DRIVER